ความเป็นมาของโครงการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครนคราชสีมาเริ่มเปิดดำเนินการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ดำเนินการด้วยวิธีฝังกลบ มีปริมาณขยะมูลฝอยที่ส่งเข้ามากำจัดจากในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา และจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนอกเขตเทศบาลจำนวน 3 แห่ง รวมปริมาณขยะมูลฝอยที่กำจัด 181 ตันต่อวัน โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นจนถึงปีพ.ศ. 2548 เฉลี่ยร้อยละ 2.40
 
 
อ้างอิงจาก
1. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) http://www.dede.go.th/dede/
2. ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://www.ete.eng.cmu.ac.th/
3. โครงการรณรงค์ความปลอดภัยจากการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพ "ไบโอแก๊สเซฟตี้" ​​​​http://biogas-safety.ete.eng.cmu.ac.th/index.php
•
•
•
•
•
•
•
•
•
 

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
หมู่บ้านกลางเมือง มอนติคาโร
เลขที่ 5/156 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ติดต่อเรา
โทร : 02 196 2147-9
โทรสาร : 02 196 2147-9 ต่อ 203