ผลการดำเนินงานงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และกระแสไฟฟ้า (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2557)
- ปริมาณขยะมูลฝอย
- ผลผลิตปุ๋ยอินทรีย์
- ผลผลิตไฟฟ้า
- ผลผลิตเชื้อเพลิงขยะ
 
 
อ้างอิงจาก
1. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) http://www.dede.go.th/dede/
2. ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://www.ete.eng.cmu.ac.th/
3. โครงการรณรงค์ความปลอดภัยจากการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพ "ไบโอแก๊สเซฟตี้" ​​​​http://biogas-safety.ete.eng.cmu.ac.th/index.php
 
 

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
หมู่บ้านกลางเมือง มอนติคาโร
เลขที่ 5/156 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ติดต่อเรา
โทร : 02 196 2147-9
โทรสาร : 02 196 2147-9 ต่อ 203