โครงการบริหารจัดการเดินระบบและดูแลระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และกระแสไฟฟ้าจากขยะ เทศบาลนครนครราชสีมา
ผลการดำเนินงานงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และกระแสไฟฟ้า (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2557)
- ปริมาณขยะมูลฝอย
- ผลผลิตปุ๋ยอินทรีย์
- ผลผลิตไฟฟ้า
- ผลผลิตเชื้อเพลิงขยะ
ปรับปรุง ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2556
กิจกรรมกีฬาภายในโครงการเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์...
21 ธันวาคม 2556
กิจกรรมความปลอดภัย อบรมให้ความรู้เรื่องการหนีไฟ...
21 ธันวาคม 2556
คณะดูงาน สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร...
21 ธันวาคม 2556
โครงการก่อสร้างระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพลังงาน เทศบาลนครนครราชสีมา ระยะที่ 2
โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตำบลสูงเนิน
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการในการบริการที่เป็นมิตร...
โครงการก่อสร้างระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพลังงาน เทศบาลนครนครราชสีมา ระยะที่ 2
โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตำบลสูงเนิน
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการในการบริการที่เป็นมิตร...
เปิดเวทีตอบถาม และให้คำปรึกษา ปัญหาขยะมูลฝอย น้ำเสีย พลังงานทดแทนและปัญหาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หน่วยงาน และสถานประกอบการ โดยคณะทำงาน และผู้ชำนาญการด้านต่างๆ ของมูลนิธิ
 
 

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
หมู่บ้านกลางเมือง มอนติคาโร
เลขที่ 5/156 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ติดต่อเรา
โทร : 02 196 2147-9
โทรสาร : 02 196 2147-9 ต่อ 203