ผลการดำเนินงานงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และกระแสไฟฟ้า (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2557)
- ปริมาณขยะมูลฝอย
- ผลผลิตปุ๋ยอินทรีย์
- ผลผลิตไฟฟ้า
- ผลผลิตเชื้อเพลิงขยะ
 
 
 
 

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
หมู่บ้านกลางเมือง มอนติคาโร
เลขที่ 5/156 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ติดต่อเรา
โทร : 02 196 2147-9
โทรสาร : 02 196 2147-9 ต่อ 203